MERRY CHRISTMAS

       冬天虽然寒冷,但在这个节日,我们围坐一团,互道祝福,心里暖暖的。

       苹果与圣诞树,礼物与咖啡,最好的,还是跟你们在一起。

       2014,MERRY CHRISTMAS!

推送时间:2014.12.24

更多精彩闪屏

365bet体育直播